בקרוב חוזר הבלוג להתעדכן

יום ראשון, 16 במאי 2010

מפת הגאולה על פי הזוהר

מפת הגאולה על פי הזוהר

רבים שואלים כיצד תהיה הגאולה באחרית הימים , אנו רואים שכמעט כולם מדברים על מלחמות ועל צרות מהיכן המקורות לדברים הללו ומי אמר יכול להיות שהגאולה תהיה ברחמים ועל ידי ניסים וכל הצרות יהיו רק על הגויים ולא עלינו.
אז באמת חשוב לדעת שבאמת ישנם הרבה דיעות בנושא ולא אוכל להביא את כל המקורות לכן הבאתי לפניכם את דעת הזוהר הקדוש ואת פירושו של הרמ''ק בנושא ובלי נדר בסיעתא דשמייא אשתדל בפוסטים הבאים להביא עוד מקורות



זוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות דף ז עמוד ב

רבי שמעון זקף ידוי ובכה ואמר ווי מאן דיזדמן בההוא זמנא וזכאה חולקיה מאן דיזדמן וישתכח בההוא זמנא, ווי מאן דיזדמן בההוא זמנא בגין דכד ייתי קודשא בריך הוא לפקדא לאיילתא יסתכל מאן אינון דקיימין בהדה בכל אינון דמשתכחי עמה בכל עובדוי דכל חד וחד ולא ישתכח זכאי, דכתיב (ישעיה ס"ג) ואביט ואין עוזר, וכמה עקתין על עקתין לישראל, זכאה מאן דיזדמן וישתכח בההוא זמנא בגין דההוא דיתקיים בההוא זמנא במהימנותא יזכה לההוא נהירו דחדוה דמלכא, ועל ההוא זמנא כתיב (זכריה י"ג) וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב וגו', לבתר דאינון עקתין מתערי על ישראל וכל עמין ומלכיהון יתייעטון כחדא עלייהו ומתערי כמה גזירין בישין כלהו סלקי בעיטא חדא עלייהו וייתון עקתא על עקתא בתרייתא משכחן קמייתא, כדין יתחזי חד עמודא דאשא קאים מעילא לתתא ארבעין יומין וכל עמין דעלמא חמאן ליה, בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן מההוא אתר (בלק ק"צ ע"ב) דאתקרי ק"ן צפו"ר ויתער בארעא (ויקרא רי"ב ב') דגליל וההוא יומא דיפוק לתמן יתרגז כל עלמא וכל בני עלמא מתחבאין גו מערתי וטנרי דלא יחשבון לאשתזבא, ועל ההוא זמנא כתיב (ישעיה ב') ובאו במערות צורים ובמחלות עפר מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ


בתרגום לעברית

רבי שמעון זקף את ידיו ובכה, ואמר, אוי למי שיהיה באותו זמן, ואשרי חלקו של מי שיהיה באותו הזמן הוא, משום שכאשר יבא הקב"ה לפקוד את האיילה שהיא השכינה. יסתכל מי הם העומדים עמה, ובכל אלו הנמצאים עמה, ויסתכל במעשים של כל אחד ואחד... וכמה צרות על צרות יהיו לישראל, אשרי מי שימצא באותו הזמן, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל הזמן ההוא כתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב וגו' אחר שהצרות האלו מתעוררות על ישראל. וכל העמים ומלכיהם יתיעצו יחד עליהם ומעוררים כמה גזירות רעות, וכולם בעצה אחת באים עליהם ותבאנה צרות על צרות, והאחרונה משכחת את הראשונה... ואחר יתגלה המשיח, ויקבצו עליו עמים רבים, ויעשה מלחמות בכל העולם ומלך המשיח יהיה נודע בכל העולם וכל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחד לעשות עמו מלחמה וכמה מפריצי ישראל יתהפכו לחזור אל הגויים ויבואו עמהם לעשות מלחמה על מלך המשיח



דברי הרמ''ק רבי משה קורדוברו זצוק''ל בפירושו לזוהר הנ''ל כותב כך

הנה תחלית הגאולה תהיה בצרות גדולות לישראל מפני שהיא צירוף בשתי דרכים , האחת לצרף כללות האומה מהרשעים שלא יוכלו לסבול הצרות ,אותם שנשמתם מהקליפות , כדמסיק לקמן שרבים מישראל ישתבדו ויצאו מן הכלל ויהפכו אויבים למשיח,
הב' לצרף את הנשארים כדי שיזכו לגאולה , כי על ידי סבל הצרות יתכפר עוונם , וזהו פתח כניסה אל הגאולה כדי שיגבה בעל החוב את חובו , יטול סמא''ל ולילי''ת את שלו והיינו יטול בניו שהם הרשעים שנשמתם היא מן החוץ שנדבקו בישראל... והנה יהיו כאן מצטרפין ישראל שני צירופים הנזכרים לעיל, הא' מצער המלחמות, הב' מהפריצים כדפי', מפני שסמא''ל גובה את שלו משני הצדדים כדפי' מפני שסמא''ל גובה את שלו משני הצדדים כדפי', ולכך אלו שהם מצד לילי''ת עם שהם מצד הגוף מישראל, יקומו נגד הקדושה להתגבר בחלקם .. ומצד הדין ההוא יצטרפו ישראל וימות אותם שהם קדושים ומיתתם כפרתם , ודכו לאחר התחיה, ואינם כאותם שנזרקו לחוץ'' עד כאן דבריו

חשוב לשים לב לביטויים ''אותם שנשמתם מהקליפות'' הרשעים שנשמתם מן החוץ שנדבקו בישראל'' ו''אלו שהם מצד לילי''ת עם שהם מצד הגוף מישראל''


אשמח לשמוע את דעתכם בעניין

5 תגובות:

 1. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
 2. תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

  השבמחק
 3. צריך הסבר של מי שמקובל ,לדברי הזוהר והרב קורדוברו.לא כל אחד יכול להבין למה הם מתכוונים.נא לכתוב הסברים.איך מצטרפים לפורום? geaula7@neto.net.il

  השבמחק
 4. נכנסים לכתובת הזו

  http://bhol-forums.co.il/forum.asp?cat_id=24&forum_id=20388

  ושולחים לי בקשה לאישור כתיבה

  אני חושב שדברי הרב קורדובירו מאוד פשוטים בזמן הגאולה יהיו צרות כי על ידי הצרות יעברו עם ישראל זיכוך
  ואלה שלא שייכים לעם ישראל אף שנולדו לאמא יהודיה
  אבל מכיוון שנשמתם היא מן הערב רב הם לא יעברו את הצרות וכך עם ישראל יצורף ויזוכך על מנת שרק מי שבאמת יחזיק באמונה הוא יזכה לגאולה

  השבמחק
 5. ניסיתי להבין את המאמר הקשה של ההרמ"ק. הנה הערותי לפי הבנתי המוגבלת:
  הליך הגאולה בשלבים שנים שהם ארבע.

  1. בירור עם ישראל מהגוים כך שהנשארים בחוץ לארץ יאבדו. אבדן של יהודי הגלות בשתי אופנים על ידי לילית (הכלולה בסמאל) שנדבקת בגוף בית יעקב ותוקפת בשני אופנים. האחת כנגד שליש תחתון דזעיר אנפין והם הצדיקים שבהם שנספו בשואה.
  השני כנגד שאר גופו של בית יעקב הנדבק בסמאל בהם הקב"ה מאבד מעם ישראל. וזה תיקון "עקב" יעקב בגיד הנשך.

  2. לאחר הבירור הראשון בא בירור ישראל בארץ ישראל על ידי שני אופנים נוספים.
  הראשון על ידי דבקות הערב רב הרשעים בסמאל ובגוים במעבק נגד עם ישראל הצדיקים על מנת להכשיל אותם. הקב"ה יפרה מהחוב כלפי רשעים אלו על ידי כך שהם יצליחו ויעלו מעלה מעלה וישפילו את הצדיקים. רק כי הצדיקים עדיין יהיו זכאים לכך "שיגבה בעל החוב את חובו" אחרי הגאולה או שימותו ככפרה על עוונותם ויקומו לתחיה התחיית המתים לעתיד לבוא.
  הצרות שיבואי על הצדיקים יהיו ע"י הערב רב הדבק בשני הצדדים, מלחמות ופריצות (שחיתות).
  המלחמות על ידי לילית והפריצות והדיכוי על ידי סמאל. כך יפעלו לילית וסמואל בהית יעקב (בגלות) ובישראל בארץ.


  וזה תיקון "יושר" ישראל.

  אבקש מאנשים לתקן את הערותי.

  השבמחק